Vedtægter for beboerrerådet på plejehjemmet Åløkkeparken

1. Formål

Rådets formål er at skabe dialog mellem beboere, pårørende, medarbejdere, leder og samarbejdspartnere på Åløkkeparken. Rådet skal medvirke til drøftelse af rammer for livet på plejehjemmet og give beboerne indflydelse på eget liv. Rådet skal medvirke til, at der skal skabes de bedste mulig rammer for samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejder

 

 

2. Rådets sammen sætning.

Det tilstræbes af rådet består af:

 • 1 beboer pr. afdeling 
 • 1 pårørende til beboerne pr. hus 
 • 1 medlem fra Ældrerådet 
 • 1 medlem fra Åløkkeparkens Venner 
 • Lederen 

Beboer/pårørende skal altid udgøre flertallet i rådet. Lederen er formand og sekretær for rådet.

3. Møde virksomhed

 • Der afholdes 4 møder pr. år. Der kan indkaldes oftere efter behov. 
 • Formanden udsender dagsordenen med bilag senest 1 uge før mødets afholdelse.
 • Formanden sørger for at offentliggøre referatet seneste 14 dage efter mødet ved opslag på afdelingerne samt på hjemmeside. 
 • Formanden skal sikre at referater er tilgængeligt mindst 1 år tilbage.
 • Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende 

4. Valg

 • Der afholdes valg hvert år i januar. 
 • Formanden indkalder og udarbejder dagsorden til valgmødet, som annonceres senest 3 uger før valg.
 • Annonceringen af valgmødet skal ske på plejehjemmet og på hjemmesiden.
 • På valgmødet fremlægger formanden orientering om årets arbejde. 
 • Beboer og pårørende på Åløkkeparken indbydes til dette møde.
 • Beboere, pårørende og andre i målgruppen, der vil arbejde for formålet er valgbare. 
 • Genvalg kan finde sted.
 • Repræsentanterne for pårørende må ikke være i familierelation med hinanden.
 • Pårørende vælges til rådet som pårørende for an navngivet beboer.
 • Pårørende kan forsætte indtil næste valg, såfremt beboerne falder bort i perioden.

5. Kompetence

 • Rådet skal medvirke til at der leves op til de vedtagne politisk mål for området.
 • Rådet skal have mulighed for at kommentere kommunale uanmeldte tilsynsrapporter samt rapporter fra embedslægen.
 • Rådet kan ikke deltage i behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og konkrete klagesager, beboer- og medarbejdersager og har ikke adgang til oplysninger om konkrete beboere og medarbejdere. 

6. Evaluering

Rådet skal årligt evaluerer:

Egne møder

Punkter fra ”Kvalitet og Plejehjem”:

a) Aktiviteter 

b) Ved livets afslutning 

c) Indflytning på plejehjemmet 

d) Rammer for det gode måltid

e) Kontaktpersoner

7. Godkendt

Rådsmødet den 08. december 2011